پمپ کف کش

رديف شرح سايز اينچ قدرت اسب پروانه ارتفاع متر آبدهي متر مكعب آمپر
1  كفكش  2  17.5  5 150  20   28
2  كفكش  2  12.5  120  20 20 
3  كفكش  2  10 100   20 20
4  كفكش  2  10  90 20   16
5  كفكش  2  10 70  30  16
6  كفكش  2  10  2 60  20   16
7  كفكش  2  5.5  1  30  20  9
8  كفكش  3  17.5  4  120  30  28
9  كفكش  3  12.5  85  30  20
10  كفكش  3  10  2  60  30 16 
11  كفكش  3  5.5  1  30  30  9
12  كفكش  4  17.5  4  8  80  28
13  كفكش  4  12.5  2 40   60  20
14  كفكش  4  10  1 30   60  16
15  كفكش  4  10  1 22   60  16
16  كفكش  3  7.5  1 22   50  12
17  كفكش  6  20  1  30  170  28

 كليه كفكش ها سه فاز مي باشد.