PUMPAK- پمپاک

پمپهاي كوپله كامل پمپاك (شامل شير فشار شكن ، شاسي،شلنگ، تفنگي ، لانس و نازل )

رديف مدل پمپ
1 110BAR 1 PHASE
2 150BAR
3 200BAR
4 350BAR
5 400BAR
6 110BAR 3 PHASE
7 170BAR
8 280BAR
9 500BAR 16 LITRE
10 500BAR 30 LITRE