سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 190
160 
 130
100 
 70
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
9.15 
5.5 
100 
 125
169 
4.4 
5.8 
6.8 
 7.5
 8
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 7.89
 169-150
3.4 
4.8 
5.9 
 6.6
7.1 
7.89 
 3
 169-130
 _
 3.9
4.9 
 5.6
 6.1
5.52 
2.2 
 160-120
 2.8
3.8 
4.6 
5.1 

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 350
300 
 250
200 
150 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
54
41
30
100 
125 
 169
21 
25 
28 
30 
31.5 
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
54
41
30
169-150 
16.5 
20.5 
23.6 
26.3 
27.8 
39.5
30
22
169-130 
 _
16.7 
20 
22.1 
23.8 
34
25
18.5
169-120 
13 
16 
18.2 
20