سانتریفیوژ پمپیران

 مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 30
 25
 22
20
15
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
7.5
4
 3
 
 
40
 
 
65
 259
 16
 19.2
 21
 21.5
 23
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 7.5
 4
 3
 250
 13.2
 17
 18.5
 19.5
 21
 7.5
 4
 3
 240
 --
 14.2
 16
 17
 19
 5.2
 3
 2.2
230
--
--
11.5
15
16.5

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 55
45
40
35
25
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 39.5
 30
 22
 
 
40
 
 
65
 259
 72
 83
 86
 89
92
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
39.5
30
22
250
 58
 72
 78
82
 85
34
25
18.5
240
--
62
68
72
77
29.2
20
15
230
 --
53
59
64
69