اتاترون - ETATRON

پمپ هاي سري DLX MA

رديف مدل دبي پمپ (LIT/HR) فشار كاري(BAR) جنس هد توان(Watt) كورس(mm)
1  DLX MA/ADO115  1  15  pp  37  8%
2  DLX MA/ADO210  2  10  pp  37  8%
3  DLX MA/ADO507  5  7  pvdf  37  1
4  DLXBMA/ADO507  5  7  pvdf  37  1
5  DLX MA/ADO512  5  12  pp  58 1
6  DLX MA/ADO810  8  10  pp  58  1.4
7  DLX MA/ADO810  8  10  pp  58  1.4
8  DLX MA AD1504  15  4  pp  58  1.4